Odluka o utvrđivanju ispitnih pitanja za radna mjesta laborant i radnik na održavanju čistoće


ISPITNA PITANJA

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET 

SKENDRIJA 72, 71 000 Sarajevo

 www.pf.unsa.ba

 1. Pitanja, lista literature i propisa za pismeni, usmeni i praktični ispit za prijem u radni odnos na radno mjesto laborant

Pismeni i usmeni zadaci:

1. Čime ćete gasiti zapaljeni natrij?

2. Čime ćete gasiti zapaljeni fosfor?

 3. Jedan je hemičar u ormar s hemikalijama stavio dvije boce začepljene staklenim čepom. U jednoj je bila koncentrirana hlorovodična kiselina, a u drugoj koncentrirana otopina amonijaka. Nakon povratka s godišnjeg odmora zatekao je sve boce prekrivene bijlelim prahom, a oko grla boca s hlorovodicnom kiselinom i amonijakom uhvatio se sloj kristalića koji su podsjećali na inje. Što se dogodilo?

4. Zašlo koncentrirana dušična kiselina, koja je inače bezbojna, požuti ako u nju padne komadić neke organske tvari, npr. pluta, gume ili prašine?

5. Što označava pojam čista tvar?

6. Zaokružite naziv tvari čija je formula: NaCl.

7. Zaokružite naziv tvari čija je formula: H2SO4.

8. Zašto se bijeli fosfor mora čuvati u tamnoj boci?

9. U laboratoriju imate staklenih i polietilenskih boca sa staklenim, gumenim, plutenim i polietilenskim čepovima. U koju bocu treba spremiti koncentriranu dušičnu kiselinu, koncentriranu otopinu natrijeva hidroksida, koncentriranu sumpornu kiselinu, koncentriranu otopinu amonijaka, benzen, etanol, aceton, ugljikov tetraklorid, koncentriranu fluorovodidnu kiselinu, razrijedenu otopinu kalijeva permanganata, koncentriranu klorovodiinu kiselinu, razrijedenu otopinu srebrova nitrata, razrijedenu otopinu vodikova peroksida i koncentriranu otopinu vodikova peroksida.

10. Šta je dekantiranje?

11. Gdje se dekantiranje primjenjuje u industriji?

12. Što je filtriranje?

13. Kada se upotrebljava filtriranje?

14. Kako se može izrazili koncentracija otopina?

15. Šta je zasićena otopina, nezasićena otopina i prezasićena otopina?

16. Što podrazumijevate pod pojmom topljivost tvari?

17. Kakva je razlika izmedu zasićene otopine i koncentrirane otopine?

18. Što su to egzotermni, a što endotermni procesi?

19. Zašto se pri vrućem filtriranju koristi naborani filtrirni papir, a ne ravni filtrirni papir?

20. Kako veličina kristala utječe na čistocu preparata?

21. Na čemu se zasniva postupak čišćenja tvari prekristalizacijom?

22. Šta je Solvayevom (Solvajevom) postupak?

23. Što je frakcijska kristalizacija ?

24. Koje se oznake upotrebljavaju za čistocu tvari?

25. Zašto filtrirarni papir u Buchenerovom lijevku ne smije prelaziti na vertikalnu stjenku lijevka?

26. Na kojoj se fizičkoj pojavi zasniva uklanjanje boja i nekih oneštećenje pomoću aktivnog ugljena?

27. Šta se događa pri otapanju hlorovodika u vodi?

28. Šta je specifični toplinski kapacitet?

29. Šta je molarni toplinski kapacitet?

30. Je li veći specifični toplinski kapacitet nekog plina pri stalnom tlaku ili pri stalnom volumenu?

31. Kako radi Beckmannov termometar?

32. U kakvoj su međusobnoj zavisnosti molarna entalpija otapanja soli i promjena topljivosti soli s promjenom temperature?

33. Šta je sublimacija?

34. U koje se svrhe koristi svojstvo sublimiranja nekih tvari? 

35. Šta je vrelište neke tekućine?

36. Kako se mijenja vrelište tekućine s promjenom tlaka?

37. Kad se poveća tlak, talište leda se snizi. Hoce li se sniziti ili povisiti trojna tačka vode ako se poveća tlak?

38. Razlika između destilacije pri atmosferskom tlaku i destilacije uz sniženi tlak je...

39. Bi li voda ključala na temperaturi nižoj ili visoj od 100'C ako bi destilaciju provodili pri tlaku većem od 101,3 kPa?

40. O kojoj fizičkoj veličini zavisi maksimalni vakuum koji se može postići vodenom sisaljkom?

41. Koju ćete metodu upotrijebiti za razdvajanje smjesa:

- benzena, toluena i ksilena (sastojaka nafte),

- alkohola i vode,

- natrijeva klorida i vode,

- parafina i benzena (sastojaka nafte),

- sumpora i zemlje (prirodna sumporna ruda),

- šećera i vode.

42. Azeotrop klorovodik - voda ima maksimalno vrelište kad je maseni udio hlorovodika 20,2%. Šta će najprije destilirati iz otopine u kojoj je maseni udio hlorovodika 30%?

43. Šta je uzrok da su na sobnoj temperaturi fluor i klor plinovi, brom tekućina, a jod krutina?

44. Šta će se dogoditi ako se hlor uvodi u otopinu kalijeva jodida?

45. Zašto se kao test na hlorovodik upotrebljava vlažan, a ne suh lakmusov papir?

46. Zašto je aluminijev klorid potrebno čuvati od vlage?

47. Zašto je vlažni hlor mnogo bolje sredstvo za izbjeljivanje od suhoga hlora?

48. Zašto se fluor ne može dobiti elektrolizom vodene otopine fluorida, dok se klor, brom i jod mogu dobiti elektrolizom vodenih otopina klorida, bromida i jodida?

49. Zaokružite reakciju amonijaka s vodom?

50. U zataljenoj ampuli nalazi se crvenosmeđi plin. Sudeći po boji, to bi mogle biti pare broma ili dušikovoog (IV) oksida. Ampulu ne smijete otvarati. Kako ćete saznatu je li u zataljenoj ampuli brom ili dušikov(lV) oksid?

51. Prašak za pecivo je smjesa kalcijeva dihidrogenfosfata i natrijeva hidrogenkarbonata u množinskom omjeru Ca(H2PO4)2 : NaHCO3. = 2 : 1. Što se događa kad se prašak za pecivo ugrije na temperaturu pečenja tijesta?

52. Zašto se grafit može upotrebljavati kao mazivo?

53. Svojstva oksida nemetala i oksida metala.

54. Što su to alotropske modifikacije?

55. Šta je kriolit?

56. Gdje se kriolit upotrebljava u velikim količinama?

57. Što to znači da je aluminijev hidroksid amfoteran?

58. Zaokružite elektronsku konfiguraciju željeza.

59. Šta će se dogoditi ako se talogu srebrova klorida doda otopina amonijaka?

60. Zašto se namirnice čuvaju u hladnjaku?

61. Kojom se jedinicom mjeri brzina kemijskih reakcija?

62. Koja se vrsta čestica ne može izolirati tokom hemijske reakcije:

- reaktant,

- produkt,

- aktivirani kompleks,

- intermedijer

63. Zašto se oksidacija i redukcija uvijek događaju istodobno?

64. Jaki elektrolit je...

65. Slabi elektrolit je...

66. Neelektrolit je...

67. Kruti elektrolit je ...

68. Zaokruži tvari koje su jaki elektroliti.

69.U vodenoj otopini je prisutno više različitih vrsta kationa i aniona. Koja će se vrsta iona prva izlučiti na katodi, a koja na anodi?

Praktični  zadaci:

 1. Iz koncentrovane hloridne kiseline treba napraviti 250 mL iste kiseline koncentracije od 0,1 M, ako je poznato da je za pripravljanje 1 L, 0,1 M hloridne kiseline potrebno 8,33 mL koncentrovane HCl. Voditi računa da tačnost volumena i koncetracije traženog rastvora bude maksimalna u datim uslovima.

 2. Iz koncentrovane nitratne kiseline treba napraviti 1000 mL iste kiseline koncentracije od 0,2 M, ako je poznato da je za pripravljanje 1 dm3, 0,1 M nitratne kiseline potrebno 6,92 mL koncentrovane HNO3. Na bazi raspoloživog laboratorijskog pribora, voditi računa da tačnost volumena-koncetracije traženog rastvora bude maksimalna u datim uslovima.

 3. Napraviti 1000 mL rastvora natrij-hidroksida u vodi tako da rastvor ima pH = 13 i uskladištiti u propisnu posudu za čuvanje. Na bazi raspoloživog laboratorijskog pribora, voditi računa da tačnost volumena-koncetracije traženog rastvora bude maksimalna u datim uslovima i da rastvor bude propisno uskladišten za upotrebu duži vremenski period.

 4. Napraviti 500 mL razblažene sulfatne kiseline koncenracija c = 2 mol/L, ako je na raspolaganju koncentrovana sulfatna kiselina W = 96%, a gustina 1,84 g/mL. Na bazi raspoloživog laboratorijskog pribora, voditi računa da tačnost volumena-koncetracije traženog rastvora bude maksimalna u datim uslovima.

 5. Napraviti 500 cm3 rastvora hloridne kiseline koncenztracije 0,1 mol/dm3. Na raspolaganju je koncentrovana HCl w = 36%, gustine 1,19 g/mL. Na bazi raspoloživog laboratorijskog pribora, voditi računa da tačnost volumena-koncetracije traženog rastvora bude maksimalna u datim uslovima.

Literatura:  

 1. Sikirica, Milan;Korpar-Čolig, Branka: Praktikum iz opće hemije, Zagreb: Školska knjiga, 2001.

 2. Sikirica, Milan;Stehiometrija, Zagreb: Školska knjiga, 1995.

 3. Sikirica, Milan: Hemija 2: udžbenik za drugi razred gimnazije, Sarajevo Publishing, 2005.

Propisi:

 

  • 2. Pitanja za usmeni ispit za prijem u radni odnos na radno mjesto radnik na održavanju čistoće

 

 1. Vaš dosadašnji rad i iskustvo?

 2. Kakav je bio vaš doprinos radu?

 3. Da li znate šta podrazumijeva timski rad?

 4. Spremnost za izvršenje određenih zadataka?

 5. Zadaci, odgovornost i obaveze vezane za prethodno radno mjesto?

 6. Razlozi odluke za prijavu na objavljeno radno mjesto?

 7. Da li možete navesti sve stručne službe na ovoj instituciji?

 8. Da li znate kojoj stručnoj službi pripada radno mjesto“radnik na održavanju čistoće“?

 9. Po vašem mišljenju, možete li navesti šta je najbitnije za ovo radno mjesto?

 10. Da li posjedujete dodatne vještine i sposobnosti?

 

Propisi: