(kliknite na link ispod da otvorite):

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija

NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2022/2023. GODINI


 

DOKUMENTI POTREBNI ZA ONLINE PRIJAVU NA KONKURS

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija i integrisanog studija vrše se isključivo online, putem informacionog sistema.

Podaci o kandidatima koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo prilikom registracije povezuju se sa podacima u sistemu EMIS.

Kandidati koji su završili srednju školu po međunarodnim programima u Kantonu Sarajevo dužni su skenirati i uploadovati dokumente koji se ne nalaze u sistemu EMIS.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Kantona Sarajevo, dužni skenirati i uploadovati sljedeće originalne dokumente:

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četvorogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

U toku jednog prijavnog roka kandidatima će biti omogućeno tri puta mijenjati studijski program.

Prijave podnesene putem informacionog sistema eUNSA poslije roka utvrđenog Konkursom kao i nepotpune prijave, neće se uzimati u razmatranje.