KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023.GODINA (I UPISNI ROK)

ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU - REDOVNI STUDIJ

ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU - VANREDNI STUDIJ

ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ - REDOVNI STUDIJ

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNI STUDIJ

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ - VANREDNI STUDIJ

ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU - REDOVNI STUDIJ

ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU- VANREDNI STUDIJ


ZAKLJUČAK SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU


UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

OD 14.07. – 22.07. 2022. GODINE KANDIDAT KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA UPIS JE OBAVEZAN DOSTAVITI ORIGINALE UPLAUDOVANIH

DOKUMENATA FAKULTETU I IZVRŠITI UPIS

Kandidat koji nije izvršio upis smatrat će se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Zahtjev za upis koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa printat će se iz Informacionog sistema eUNSA

Index sa upisnim materijalom - vidi primjerak uplatnice

Ugovor u studiranju – sada potpisuju samo redovni studenti (koje finansira Kanton Sarajevo) - UGOVOR O STUDIRANJU PREUZIMA SE SA WEB STRANICE FAKULTETA (klikni na link), POTREBNO JE ISPRINTATI U 4 PRIMJERKA, POPUNITI SA LIČNIM PODACIMA I POTPISATI

Dokaz o uplati školarine - vidi primjerak uplatnice za studente koji upisju prvi put ; primjerak uplatnice za redovne samofinansirajuće studente ;  primjerak uplatnice za vanredne studente

- Redovni studenti plaćaju odmah cijeli iznos školarine 100,00 KM

- Redovni samofinansirajući studenti (RSF) plaćaju prvu ratu 600,00 KM

- Vanredni studenti plaćaju prvu ratu 450,00 KM

- Za RSF i vanredne studenti termin uplate druge rate školarine biće preciziran nakon potpisivanja ugovora u septembru.

Dokaz o uplati za korištenje biblioteke - vidi primjerak uplatnice

Dokaz o uplati za korištenje eUNSA sistema - vidi primjerak uplatnice

Dvije fotografije (4x6)

Rodni list

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Svjedočanstva I, II, III, IV razreda srednje škole

Diplomu o završenoj srednjoj školi

Ljekarsko uvjerenje (izdaje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36

Ugovor u studiranju – realizacija će biti u septembru - preuzimanje: Ugovor o studiranju (redovni studenti I ciklus)

Predaja dokumenata vršit će se u terminu od 11,00 do 14,00 h.

Molimo da prilikom popunjavanja indexa i upisnog materijala koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).


 

RASPORED OBAVLJANJA LJEKARSKIH PREGLEDA STUDENATA ZA UPIS NA FAKULTET U AKADEMSKU 2022/2023.GODINU NA OSNOVU UPISNIH KVOTA

 Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

 NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE 

 

 Datumi održavanja pregleda za ljekarska uvjerenja 

 Pedagoški fakultet

 5-6. 9

 

Kandidati mogu i prije 18. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata nalazi se na adresi Patriotske lige 36.