Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit i konsultacije kod prof.dr. Saita Kačapora održat će se u utorak, 22.1.2019. godine u 12,00 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Damir Mušanović, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Mjerenje učeničkih znanja i postignuća u savremenoj školi“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 23. januara 2019. godine u 12 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Mirsada Zećo, magistar muzike – oblast metodika muzike , prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima ".

Prezentacija će se održati 22. januara 2019. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Muzafera Bibića pod naslovom

„MODELI ALTERNATIVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO“

Odbrana će biti održana u srijedu, 23.01.2019. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo