UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA

za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“

u studijskoj 2019/2020.godni

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine, obavještavamo da je Pedagoški fakultet Sarajevo objavio Konkurs za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“ u studijskoj 2019/2020.godni objavio na web stranici Fakulteta www.pf.unsa.ba i web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba, u subotu, 23.11.2019.godine.

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta od 27.12.2019.godine, Konkurs ostaje otvoren do 23.01.2020.godine.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

pruezmi - OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine, Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

Za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2019/2020.godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi :

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničkog odgoja sa informatikom

E7: Metodika tjelesne kulture

E8: Metodika kulture življenja

 

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog modula stječe se naučno zvanje - doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru Modula E stječu naučno zvanje - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

II

Pravo učešća na Konkursu na izborne module A, B, C i D imaju:

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije za stjecanje nastavničkih zvanja, kao i srodnih studija za stjecanje zvanja stručnih saradnika u institucijama odgoja i obrazovanja prema principima Bolonjskog studija (u području pedagogije, psihologije,   socijalnog rada, bibliotekarstva, komunikologije, kao i drugih studija u kojima su izučavane pedagoške, sociološke ili psihološke nauke (sa stečenih 300 ECTS bodova).
 2. Kandidati koji su završili odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Pravo učešća na Konkursu na izborne module E iz područja metodika nastavnih predmeta u razrednoj nastavi:

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije odgovarajućeg nastavničkog smjera (prema principima Bolonjskog studija, sa stečenih 300 ECTS bodova) u području društvene, humanističke, prirodno-matematičke i umjetničke grupe predmeta.
 2. Kandidati koji su završili odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Kandidati koji upisuju izborne module A, B, C, D i E mogu biti upisani pod uvjetom da imaju srednju ocjenu   diplomskog studija (ili četverogodišnjeg univerzitetskog studija po ranije važećem studijskom programu ) iz grupe predmeta relevantnih za opće osnove i izabrane programe doktorskog studija – najmanje 8,00.

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani, koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine dostavljaju Rješenje o nostrifikaciji diplome/diploma o prethodno završenom univerzitetskom obrazovanju.

Troškovi finansiranja studija iznose 5.000,00 KM po jednoj studijskoj godini.

Status kandidata sa završenim odgovarajućim magisterijem nauka reguliran je u skladu sa uvjetima upisa na doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i članom 25. Pravila studiranja III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografiju/ bio-bibliografiju;
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome završenog I i II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, stečenom stupnju magistra nauka, sa uvjerenjem o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena fotokopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija);

III

Konkurs se raspisuje za upis najmanje 3 kandidata.

IV

Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

Obrazac prijave može se preuzeti na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, ili s internetske stranice Fakulteta www.pf.unsa.ba.

Na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1386/19 od 26. 9. 2019. god. te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-38-26121-2/19 od 27.9. 2019. godine na Ispravku dijela konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama,

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu vrši

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

U tekstu konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, objavljenog 14. 9. 2019. god. u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, dodaju se dijelovi teksta:

„Pravo prijave na navedeni konkurs imaju bachelori i profesori razredne nastave koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo' kao i bachelori i profesori razredne nastave koji su zaposleni a koji će samostalno finansirati pohađanje ovog programa. Kandidatima koji su na evidenciji nezaposlenih osoba pohađanje programa sufinansira 'Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo', dok zaposlene osobe samostalno snose troškove navedene edukacije.“

U dijelu teksta u prednostima pri rangiranju dodaje se: „- koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo'“.

U dijelu teksta o finansiranju Programa mijenja se riječ „finansira“ u „sufinansiraju“ i glasi:

Program sufinansiraju Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.

U dijelu teksta o potrebnoj dokumentaciji uz uvjet: „- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ dodaje se - „(za kandidate koje sufinansira Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo“; dodaju se: „- Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko ga imaju) i

 • Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji“

Konkurs u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke. Sve pristigle prijave do objave ove ispravke bit će uzete u razmatranje.

Tekst Ispravke dijela teksta navedenog konkursa bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 30. 9. 2019. god. i na web-stranicama: www.pf.unsa.ba, www.mon.ks.gov.ba

PRAVILNIK
s kriterijima za prijem polaznika za obrazovanje odraslih na
Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na razgovor:

 1. Ahmedspahić Sanela
 2. Begović-Omerović Mediha
 3. Bračković Jasmina
 4. Cerić Elma
 5. Ćeleš Sanela
 6. Derendelić Melisa
 7. Divalić Elma
 8. Džinić Jasmina
 9. Đelmo Anesa
 10. Herenda Arnesa
 11. Hodžić-Čovrk Elmedina
 12. Imamović Aldina
 13. Jahić Mirela
 14. Kadić Mirela
 15. Kafedžić Jasmina
 16. Mahmutović Medina
 17. Makić Samra
 18. Medara Mersiha
 19. Nuhanović Aldijana
 20. Oruč Aida
 21. Pašalić Elma
 22. Slipčević-Hadžić Merima
 23. Spahić Medina
 24. Spiljak Amina
 25. Šošević Irma
 26. Trnka Armela
 27. Zuko-Piplaš Belma

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove Konkursa:

 1. Čović Amila
 2. Demirović-Pargan Hazira
 3. Novalija Jasmina
 4. Nuhanović Merima

Sarajevo, 14. 10. 2019.                                                

Predsjednik Komisije:
Doc. dr. Sanela Nesimović
   

Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o ispunjenosti uvjeta za realizaciju programa obrazovanja odraslih – Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad  u predškolskim ustanovama, broj: 11/04-38-26121-2/19 od 26. 8. 2019. godine, Rješenja o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 11/04-38-7064-5/18 od 30. 4. 2019. godine, a na osnovu  člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15), te Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1301/19 od 12. 9. 2019. godine,  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS

za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama

I

Konkursom je predviđen  upis  za  50  polaznika koji  ispunjavaju  predviđene  uvjete.

Prednost pri rangiranju imat će kandidati  koji imaju:

 • - viši prosjek ocjena  iz pedagoško-psihološke  i metodičke grupe predmeta na I ciklusu  studija, 240 ECTS bodova.
 • - radno iskustvo u predškolskim  i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama  (ukoliko ga imaju),
 • - pripadnost boračkoj populaciji prema članu 1. i 2.  Zakona o dopunskim pravima  boraca, branitelja  Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/2012, prečišćeni tekst, 26/2014, 46/2017 i 18/2019),  
 • - viši stepen motiviranosti za rad u predškolskim ustanovama (intervju sa kandidatima).

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje".

Nakon  zatvaranja Konkursa  obavit će se intervju sa kandidatima u roku od 5 dana.

Kandidati koji ne budu primljeni na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, na koji su konkurisali, imaju pravo prigovora dekanu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 5 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa.                                                                                                                                                        

 Program traje ukupno 15 sedmica. Realizirat  će se kroz  predavanja,  vježbe, metodičku  i samostalnu profesionalnu  praksu, definirano navedenim programom.

Uvjeti  završavanja programa :

 • - ispunjenje teorijskih i praktičnih zadataka i položeni završni ispiti iz predviđenih predmeta.

Po završetku Neformalnog programa  osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama kandidat dobija certifikat pod nazivom: „Certificirani  stručnjak sa stečenim kompetencijama  u području predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Završen program predstavlja prijelazno rješenje do donošenja programa za prekvalifikaciju učitelja za rad u predškolskim ustanovama, a čiji je preduvjet uspješno savladan ovaj program i stečen certifikat  ovim programom.

Program finansira Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje,  nauku i mlade Kantona Sarajevo,  broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju  sljedeće:

 • Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi (potpisanu)
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi – studij razredne nastave, (bachelor, magistar, profesor / s najmanje 240 ECTS bodova)
 • Dodatak diplomi – original ili ovjerena kopija
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Motivaciono pismo (u elektronskoj i printanoj formi)
 • Potvrda o mjestu prebivalištaravišta – CIPS

Konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave Konkursa.

Konkurs je objavljen dana 14. 9. 2019. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", na web-stranici Univerziteta u Sarajevu – www.unsa.ba i na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu –  www.pf.unsa.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predviđenom konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo, Sekretarijat, sa naznakom „Prijava  za  upis polaznika za obrazovanje odraslih na  Neformalni program osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama“ – NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA",Skenderija 72, 71 000 Sarajevo.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj tel.: +387 33 20 45 49.

Pedagoški fakultet Sarajevo