I I I   C I K L U S   S T U D I J A

PREDSJEDNIK VIJEĆA III CIKLUSA STUDIJA

Prof. dr. Elvira Nikšić

Telefon: 033 665 867

e-mail: ebeganovic@pf.unsa.ba

------------------------------------------

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

------------------------------------------

PRAVILA STUDIRANJA ZA III CIKLUS STUDIJA na Univerzitetu u Sarajevu

------------------------------------------

IZVJEŠTAJI

------------------------------------------

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - DOKTORSKI STUDIJ

PREGLEDAJ NASTAVNI PLAN I PROGRAM III CIKLUSA STUDIJA

Studij III ciklusa: 3 godine – 180 (E)CTS

Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi:

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničke kulture

E7: Metodika tjelesne kulture

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog  modula stječe se naučno zvanje -  doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru  Modula E stječu naučno zvanje  - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

Pedagoški fakultet Sarajevo