Služba za rad sa studentima i planiranje nastave Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je usmjeren prvenstveno na kontakte sa studentima.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Postupak rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave obuhvata:

RAD SA STUDENTIMA

 • informacije o studiju
 • prijem kandidata
 • upis i evidencija studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija
 • upis i evidencija studenata u starije godine studija
 • praćenje prijava i polaganja ispita
 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata
 • prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova
 • izdavanje diploma
 • prelazak sa drugih fakulteta
 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima
 • nastavak studija
  • uvjerenja
  • ovjera nastavnog plana i programa
  • duplikat diplome
 • ispis
 • žalbe
 • razne aktivnosti

PLANIRANJE NASTAVE

 • angažovanje nastavnog osoblja u nastavnom procesu dodiplomskog, Master  i postdiplomskog studija
 • raspored nastave za dodiplomski, Master i postdiplomski studij
 • evidencija o održanoj nastavi
 • ispitni termini za sve nivoe obrazovanja
 • nostrifikacija i ekvivalencija diploma stečenih u inostranstvu
 • odluke NNV kao stručnog organa Fakulteta (primjene nastavnog plana i programa, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu i druge odluke za nastavni proces)

Pedagoški fakultet Sarajevo