KONKURS za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, 42/13), člana 155. 156. i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 14.9.2015. i 17.2.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 30.9.2015. i 30.3.2016. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 1. Nastavnik u sva zvanja za predmete: Metodika nastavebosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti (I – IV) / 1 izvršilac – puno radno vrijeme
 2. Nastavnik u sva zvanja za predmete: Metodika tjelesnog odgoja (I-IV), Tjelesna kultura / 1 izvršilac -  puno radno vrijeme
 1. Asistent  za predmete:  Metodika likovnog  odgoja (I-IV), Metodika nastave likovne kulture (I-IV) / 1 izvršilac – puno radno vrijeme
 1. Asistent /viši asistent za oblast: Mašinska tehnika i tehnologija / 1 izvršilac – puno radno vrijeme

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“  br.42/13- prčišćeni tekst i 13/15) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučno-nastavna zvanja su:

 • redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;
 • vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon izbora u zvanje docenta;
 • docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada, pokazane nastavničke sposobnosti .
 • viši asistent: stepen drugog ciklusa studija, četiri godine iskustva u saradničkim poslovima, prosječna ocjena 8 ili 3,5
 • asistent:

U postupku izbora u nastavno-naučna zvanja docent/vanredni profesor/redovni profesor, smatraju se relavantnim radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne relevantne baze podataka, odnosno radovi objavljeni u publikacijama koje ne prate međunarodne baze podataka pod uvjetom da su recenzirani od najmanje dva recenzenta o čemu kandidat dostavlja dokaze prilikom prijave na konkurs za izbor u nastavnonaučno zvanje.

Član akademskog osoblja u zvanju docenta ili vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više naučno zvanje i pod uvjetom:

 • najmanje polovina radova objavljena u časopisima obuhvaćenim bazama podataka CC i/ili SCI-Expanded,
 • u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.

U slučaju da kandidat koji se bira u nastavno-naučno zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija, umjesto mentorstva dužan je ispuniti uvjete u pogledu povećanja obima naučnih radova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenta, ili orginalnih metoda iz predmeta na koji se vrši izbor,
 2. diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
 4. kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani,
 5. dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu,
 6. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućim predmetima na koje se bira,
 7. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje,
 8. dokaz o tri naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima opravdanim u članu 158. Član 3. Statuta Univerziteta u Sarajevu,
 9. kandidati za izbor u asistenta prilažu prepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija,
 10. izvod iz matične knjige rođenih,
 11. uvjerenje o državljanstvu.
 12. spisak dostavljene dokumentacije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi naznačiti jedno od naučno-nastavnih zvanja na koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti razmatrana.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 88. Stav 4. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademskog osoblja“

Skenderija 72

71 000 Sarajevo

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: +387 33 20 45 49

Pedagoški fakultet Sarajevo