ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ sa sjednice održane 21.6.2016. godine

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

sa sjednice održane 21.6.2016. godine

Utvrđen je DATUM odbrane diplomskog rada:

Prezime i ime studenta

Tema diplomskog rada

Članovi Komisije za ocjenu i odbranu rada

Datum

Zapisničar

ĐEDOVIĆ

JASMIN

FAZE PROJEKTOVANJA INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA

Prof.dr. Avdo Voloder, predsjednik

Prof.dr. Emina Hadžić, mentor

Doc.dr. Safet Velić, član

29.06.2016. u 11,00 h

Naida Fazlagić-Ajanović

 

Sarajevo, 21.6.2016.                                                       

Sekretar Vijeća Odsjeka

Pedagoški fakultet Sarajevo