KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA 
UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 2. septembra do 30. septembra 2016. godine. 

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata će se završiti do početka studijske 2016/2017. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

OPĆE ODREDBE 

U prvu godinu studija u studijskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. 

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. 

Kandidat koji je ispunio uvjet iz stava (1) ovog člana ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta. 

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do početka studijske 2016/2017. godine. 

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine. 

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice. 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

Organizacione jedinice Univerziteta će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs. 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente: 

zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše, 
originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), 
izvod iz matične knjige rođenih, 
uvjerenje o državljanstvu i
druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do početka studijske 2016/2017. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita (ukoliko se isti organizira) imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni.

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija. 

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

ODLUKA
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA  UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Pedagoški fakultet Sarajevo