Altijana Alić - odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

ALTIJANA ALIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

TEORIJA I PRAKSA INKLUZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI „SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" SARAJEVO

 

27. juna 2012. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo