Dženita Demir - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

DŽENITA DEMIR, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA KAO PREDUVJET KVALITETE RADA U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA OD I DO V RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

 

20. aprila 2011. godine (srijeda)

sa početkom u 16,00 sati

 u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo