Edin Ibričević - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠ KI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

EDIN IBRIČEVIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

PRILAGOĐENOST PROGRAMA NASTAVE MOJA OKOLINA PSIHO-FIZIČKIM MOGUĆNOSTIMA UČENIKA

 

13. jula 2011. godine (srijeda)

sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo