Fahrija Bajrami - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

FAHRIJA BAJRAMI, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

„PRAKSA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA“

14. marta 2014. godine (petak)

sa početkom u 14,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo