Jasmina Djana - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


JASMINA DJANA, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


EFEKTI PRIMJENE RAZLIČITIH OBLIKA RADA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE U IV RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE


16. jula 2013. godine (utorak)
sa početkom u 12,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo