OBAVIJEST o odbrani radne verzije doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Kata Ostojić, magistar odgojnih nauka - u području organiziranja, upravljanja i evaluacije rada u institucijama odgoja i obrazovanja, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije ".

Prezentacija će se održati 28. februara 2020. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

Pedagoški fakultet Sarajevo