I   C I K L U S   S T U D I J A

PREDSJEDNIK VIJEĆA ODSJEKA

Doc. dr. Maja Žmukić

Telefon: 033 665 867

e-mail: mzmukic@pf.unsa.ba

------------------------------------------

SEKRETAR VIJEĆA ODSJEKA

Naida Fazlagić

Telefon: 033 214 607

Odsjek za Kulturu življenja i tehnički odgoj

ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

UVOD

1.1 Promjene u strukturi Nastavnog plana i programa studija Kulture življenja i tehničkog odgoja Pedagoškog fakulteta temelje se na principima reforme Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zajedničkom Deklaracijom ministara obrazovanaja od 19. 6. 1999. godine.

Novi Nastavni plan i program zasnovan je na dosadašnjim iskustvima i zahtjevima u obrazovanju profesora kulture življenja i tehničkog odgoja, koji će po završetku četvorogodišnjeg studija biti osposobljeni za odgojno-obrazovni rad u predmetnoj nastavi devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Usklađen sa programima zemalja Evropske unije, novi program Pedagoškog fakulteta u Sarajevu omogućuje integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove rada.

1.2 Osnovna polazišta novog Nastavnog plana i programa kulture življenja i tehničkog odgoja proizlaze iz slijedećih zahtjeva za:

 • produženjem duge tradicije obrazovnog i odgojnog rada Pedagoškog fakulteta na području Bosne i Hercegovine (od 1945. godine, te u nekoliko docnijih faza njena transformiranja u novijem predratnom periodu do 1992. godine i u poslijeratnom periodu od 1992. godine do danas),
 • inoviranjem po uzoru na srodne nastavne programe u Evropi, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima savremenog obrazovanja koje uvažava faktore kvaliteta, novog vrednovanja i mobilnosti studenata evropskih zemalja na svim nivoima studija, kao i poslije studija - u fazi zapošljavanja,
 • zadovoljavanjem savremenih potreba u obrazovanju profesora razredne nastave s kvalitetnijim obrazovno-odgojnim kompetencijama u devetogodišnjoj osnovnoj školi,
 • reguliranjem problema deficitarnosti nastavnog osoblja u predmetnoj nastavi Bosne i Hercegovine, u skladu sa važećim Zakonom o osnovnom obrazovanju.

1.3 Studenti imaju mogućnost upisa različitih izbornih kolegija koji će im osigurati fleksibilniji pristup srodnim programima studija drugih visokoškolskih ustanova.

1.4 Sistem studiranja je utemeljen na dodiplomskom (četvorogodišnjem) i postdiplomskom-magistarskom (jednogodišnjem) studiju sa ukupnim brojem od 300 ECTS bodova (240 + 60). Pristup drugom ciklusu omogućen je nakon uspješno završenog prvog ciklusa.

1.5 Na studij kulture življenja i tehničkog odgoja mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i položenim kvalifikacionim ispitom. Eliminatorni elementi u okviru kvalifikacionog ispita su: 1.  Eventualne indikacije o teškoćama koje ometaju studij i bavljenje nastavničkom profesijom; 2. Govorne smetnje; 3. Daltonizam i 4. Nezadovoljavajući broj bodova na kvalifikacionom ispitu.

1.6 Struktura nastavnog plana urađena je u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zahtjevima Nastavnog plana i inicijalnog programa za kulturu življenja i tehnički odgoj, te istraživanja proisteklih iz uvida u dosadašnji rad i iskazane potrebe studenata u skladu sa evropskim preporukama i dostignućima znanosti i profesionalne (pedagoške i metodičke) prakse.

Nastavni plan četvorogodišnjeg studija kultur življenja i tehničkog odgoja sadrži obavezne (opće i stručne ) predmete, izborne predmete i profesionalnu pedagošku i metodičku praksu.

Nastavni plan omogućuje:

 • osposobljavanje studenata za realizaciju predmeta zastupljenih u starijim razredima osnovne škole (kultura življenja, tehnički odgoj),
 • kompatibilnost predloženog kurikuluma sa općim zahtjevima predmetne nastave,
 • teorijsku i praktičku pripremu za permanentno usavršavanje i njegovo promoviranje među roditeljima, učenicima i članovima šire zajednice,
 • usavršavanje pristupa školskom kurikulumu, organiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada,
 • pridavanje posebnog značaja nastavnoj praksi,
 • potenciranje različitih opcija studiranja u okviru primarnog obrazovanja, s mogućnošću uvođenja pojačanog i dodatnog studija deficitarnih nastavnih predmeta u starijim razredima osnovnog obrazovanja,
 • uspostavu kreditnog sistema, modulacije studijskih programa i produbljenijeg upoznavanja jedne oblasti na nivou izbornih kolegija iz područja obaveznih nastavnih predmeta,
 • posmatranje, usmjeravanje i vođenje studenata umjesto klasičnog podučavanja koje je prevladalo nad oblicima istraživanja i inoviranja dosadašnjeg rada,
 • osposobljavanje za upotrebu savremenih dostignuća u području obrazovne i informacione tehnologije,
 • uvođenje interdisciplinarnih sadržaja, inkluzivnog odgoja i obrazovanja, rada u multikultularnim grupama (u svrhu promoviranja ideje o univerzalnosti ljudskih prava,
 • njegovanje partnerskog odnosa i saradnje sa korisnicima Pedagoškog fakulteta (od 1994.godine imamo uspješnu saradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Ljubljani).

Profesionala praksa studenata

 • metodička praksa u okviru pojedinih metodika odgojno obrazovnog rada (Metodika nastave kulture življenja i Metodika nastave tehničkog odgoja)

Profesionalna (metodička) praksa se realizira u skladu sa Pravilnikom o realizaciji profesionalne prakse. Obim profesionalne prakse prikazan je u priloženom Nastavnom planu i programu.

Metodička praksa u školskim ustanovama izvodi se u grupama od 5 studenata što omogućava visok stepen individualizacije u obuci studenata. U okviru metodičke prakse studenti posmatraju rad i aktivnosti nastavnika sa učenicima u razredu, te se osposobljavaju za konstruktivnu evaluaciju rada nastavnika, svog rada i rada svojih kolega.

Pored zastupljenih predmeta student se uključuje u izradu završnog dodiplomskog rada u VIII semestru studija.

1.7 Način polaganja ispita

Ispiti se polažu usmeno, pismeno i praktično. U Nastavnom planu ( u prilogu ) uz svaki nastavni predmet naznačen je i način polaganja ispita.

2. Ocjenjivanje i vrednovanje

Vrši se u skladu sa ETCS skalom ocjenama : A,B,C,D,E,F

Prolazne su ocjene : A,B,C,D,E.

Nije prolazna ocjena F.

Uspjeh studenata na ispitu i drugim oblicima provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom kako slijedi:

 1. 10 (A) – izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova
 2. 9 (B) – iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85 – 94 bodova
 3. 8 (C) – prosječan, sa primijetnim greškama, nosi 75 – 84 bodova
 4. 7 (D) – općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65 – 74 bodova
 5. 6 (F) – zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova
 6. 5 (F, FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

U slučaju da nijedan student ne postigne 95 bodova, što predstavlja minimum za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najboljem postignutom uspjehu na prvom ispitnom roku.

3. Struktura ocjene

U generaciji sa više od dvadeset studenata , koji su uspješno završili sve predviđene obaveze iz Programa studija , treba da odgovara normalnoj raspodjeli:

OCJENA A približno 10 % ukupnog broja studenata

OCJENA B približno 25 % ukupnog broja studenata

OCJENA C približno 30 % ukupnog broja studenata

OCJENA D približno 25 % ukupnog broja studenata

OCJENA E približno 10 % ukupnog broja studenata

4. Stručno ili akademsko  zvanje koje student stječe  završetkom dodiplomskog studija

 • Bakalaureat/ Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja

5. Akademski naziv koji se stječe završetkom jednogodišnjeg postdiplomskog (magistarskog)  studija:

 • Magistar kulture življenja
 • Magistar tehničkog odgoja
 • Magistar kulture življenja i tehničkog odgoja

6. Redosljed upisa i izvedbe

Redosljed upisa i izvođenja programa , kao i sticanje uslova za upis u naredni semestar  predviđen je Nastavnim planom za svaku studijsku godinu (vidi plan). Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija nastavnog predmeta.  

7. Evaluacija nastavnog rada

Praćenje uspješnost nastave provodi se :

 • uvidom u postignuća studenata
 • anketiranjem studenata

Svaki nastavnik i saradnik kao realizator programa vodi evidenciju o  realizaciji obaveza i praćenju postignuća studenata. Prodekan za nastavu prati dinamiku realizacije.

Pedagoški fakultet Sarajevo