I   C I K L U S   S T U D I J A

PREDSJEDNIK VIJEĆA ODSJEKA

Doc. dr. Emira Mešanović Meša

Telefon: 033 214 607

e-mail: emesanovic@pf.unsa.ba

------------------------------------------

SEKRETAR VIJEĆA ODSJEKA

Naida Fazlagić

Telefon: 033 214 607

Odsjek za razrednu nastavu

O ODSJEKU RAZREDNA NASTAVA

Promjene u strukturi Nastavnog plana i programa studija Razredne nastave Pedagoškog fakulteta temelje se na principima reforme Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zajedničkom Deklaracijom ministara obrazovanja od 19.6.1999. godine.

Novi Nastavni plan i program zasnovan je na dosadašnjim iskustvima i zahtjevima u obrazovanju profesora razredne nastave, koji će po završetku četvorogodišnjeg studija biti osposobljeni za odgojno-obrazovni rad u razrednoj nastavi devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Usklađen sa programima zemalja Evropske unije, novi program Pedagoškog fakulteta u Sarajevu omogućuje integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove rada.

Nastavni plan četvorogodišnjeg studija razredne nastave sadrži obavezne (opće i stručne ) predmete, izborne predmete i profesionalnu pedagošku i metodičku praksu.

U popisu navedenih predmeta evidentiran je broj semestara i ukupan broj ECTS bodova.

Osnovna polazišta novog Nastavnog plana i programa razredne nastave proizlaze iz slijedećih zahtjeva za: 

 • produženjem duge tradicije obrazovnog i odgojnog rada Pedagoškog fakulteta na području Bosne i Hercegovine (od 1945. godine, te u nekoliko docnijih faza njena transformiranja u novijem predratnom periodu do 1992. godine i u poslijeratnom periodu od 1992. godine do danas),

 • inoviranjem po uzoru na srodne nastavne programe u Evropi, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima savremenog obrazovanja koje uvažava faktore kvaliteta, novog vrednovanja i mobilnosti studenata evropskih zemalja na svim nivoima studija, kao i poslije studija - u fazi zapošljavanja,

 • zadovoljavanjem savremenih potreba u obrazovanju profesora razredne nastave s kvalitetnijim obrazovno-odgojnim kompetencijama u devetogodišnjoj osnovnoj školi,

 • reguliranjem problema deficitarnosti nastavnog osoblja u razrednoj nastavi Bosne i Hercegovine, u skladu sa važećim Zakonom o osnovnom obrazovanju i organiziranjem razredne nastave za učenike od prvog do petog razreda, uz mogućnost uvođenja i "timske nastave".

Studenti imaju mogućnost upisa različitih izbornih kolegija koji će im osigurati fleksibilniji pristup srodnim programima studija drugih visokoškolskih ustanova.

Pedagoški fakultet u Sarajevu, u tom smislu, duži niz godina realizira projekt razmjene studenata i nastavnika sa visokoškolskim institucijama u inostranstvu

Način polaganja ispita

Ispiti se polažu usmeno, pismeno i praktično. U Nastavnom planu uz svaki nastavni predmet naznačen je i način polaganja ispita (Vidjeti priloženi Nastavni plan).

Profesionalna pedagoška praksa traje dva semestra (4 ECTS boda), a profesionalna pedagoška i metodička praksa 3 semestra, sa 25 ECTS bodova iz Metodika nastave bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti, matematike, prirode i društva, likovne, muzičke i tjelesne kulture, te školske pedagogije.

Pregled zastupljenih predmeta uključuje samostalnu profesionalnu praksu (1 semestar, 5 ECTS bodova) i izradu diplomskog rada u završnom semestru studija (1 semestar, 6 ECTS bodova).

Nastavni plan omogućuje:

 • osposobljavanje studenata za realizaciju predmeta zastupljenih u mlađim razredima osnovne škole (bos/hrv/srp. jezika, matematike, prirode i društva, likovne, muzičke, tjelesne i zdravstvene kulture),

 • kompatibilnost predloženog kurikuluma sa općim zahtjevima razredne nastave,

 • teorijsku i praktičku pripremu za permanentno usavršavanje i njegovo promoviranje među roditeljima, učenicima i članovima šire zajednice,

 • usavršavanje pristupa školskom kurikulumu, organiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada,

 • pridavanje posebnog značaja nastavnoj praksi,

 • potenciranje različitih opcija studiranja u okviru primarnog obrazovanja, s mogućnošću uvođenja pojačanog i dodatnog studija deficitarnih nastavnih predmeta u starijim razredima osnovnog obrazovanja,

 • uspostavu kreditnog sistema, modulacije studijskih programa i produbljenijeg upoznavanja jedne oblasti na nivou izbornih kolegija iz područja obaveznih nastavnih predmeta,

 • posmatranje, usmjeravanje i vođenje studenata umjesto klasičnog podučavanja koje je prevladalo nad oblicima istraživanja i inoviranja dosadašnjeg rada,

 • osposobljavanje za upotrebu savremenih dostignuća u području obrazovne i informacione tehnologije,

 • uvođenje interdisciplinarnih sadržaja, inkluzivnog odgoja i obrazovanja, rada u multikultularnim grupama (u svrhu promoviranja ideje o univerzalnosti ljudskih prava,

 • njegovanje partnerskog odnosa i saradnje sa korisnicima Pedagoškog fakulteta.

Metodičko osposobljavanje za zvanje profesora razredne nastave obuhvaća: teorijske aspekte istraživanja, mentorske sate, njihovu analizu i samostalnu realizaciju svih aktivnosti koje proistižu iz Nastavnog plana i programa za razrednu nastavu u razrednoj nastavi.

Metodičke vježbe u osnovnim školama izvode se u grupama od pet studenata, sa širokim mogućnostima primjene najrazličitijih metoda i oblika rada koji omogućuju razvijanje kritičkog pristupa izvođenju nastave i organiziranju vannastavnih aktivnosti. Nastavnik, saradnik i studenti, kao članovi grupe, sudjeluju u svestranim oblicima analize u svrhu učenja koje omogućuje uporedivost studija Odsjeka za razrednu nastavu sa istovrsnim programima zemalja Evropske unije.

Utemeljeni studij Razredne nastave omogućuje uspješno integriranje u evropske procese obrazovanja i ostvarena dostignuća strategije odgoja i obrazovanja u svijetu. Redosljed upisa, realizacija programa, uvjeti i oblici polaganja ispita tokom studija i nakon odslušanih kolegija precizno su utvrđeni u priloženom Nastavnom planu.

Evaluacija nastavnog rada provodi se uvidom u ostvarene rezultate studenata i njihovim anketiranjem. Svaki nastavnik i saradnik vodi evidenciju o realizaciji obaveza i praćenju ostvarenih rezultata. Prodekan za nastavu prati dinamiku realiziranja nastavnih programa. Ispitni rokovi, predviđeni kalendarom Univerziteta u Sarajevu, određuju se kalendarom rada u akademskoj godini.

Pedagoški fakultet Sarajevo