Full

Profesori Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu poslali su poruku svojim studentima: "MISLIMO NA VAS!"

 • nastava

Doc. dr. Adis Alihodžić  |  PREDMET: Osnove kompjuterske geometrije (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Hazim Bašić  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija I (KŽTO III)  |  PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija II (KŽTO III)  


Doc. dr. Dušanka Bošković  |  PREDMET: Elektronika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Lemja Chabbouh-Akšamija

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kulturno naslijeđe BiH - izborni (PO I, RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Almedina Čengić

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika III (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika IV (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Mirsad Čolić  |  PREDMET: Metodika nastave tehničkog odgoja III (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nedžad Dukić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Programiranje (KŽTO I)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave informatike III (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike IV (KŽTO IV) 


Prof. dr. Samir Đug  |  PREDMET: Osnovi ekologije (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Izet Eminović PREDMET: Humana genetika (EDU I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Salih Fočo  |  PREDMET: Društvene nauke - Sociologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Emina Hadžić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Građevinska tehnika I (KŽTO III)  |  PREDMET: Građevinska tehnika II (KŽTO III)


Prof. dr. Izet Horman  |  PREDMET: Modelarstvo (KŽTO IV) Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nezir Krčalo  |  PREDMET: Filozofija odgoja (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Suad Kurtćehajić  |  PREDMET: Društvene nauke – Politički sistemi Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 


Prof. dr. Osman Lindov

PREDMET: Saobraćajna kultura I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Saobraćajna kultura II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Tidža Muhić-Šarac  |  PREDMET: Zaštita životne sredine (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Anesa Mujikić-Jerković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Biologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Adil Muminović  |  PREDMET: Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Senadin Musabegović  |  PREDMET: Medijska kultura - izborni predmet (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Rahman Nurković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Geografija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Arzija Pašalić

PREDMET: Higijena (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 

PREDMET: Školska higijena - izborni (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Školska higijena - izborni (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijada Rahimić  |  PREDMET: Syllabus - Školski menadžment (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


prof. dr. Erdin Salihović  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kultura stanovanja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Kultura stanovanja II (KŽTO III)  |  PREDMET: Materijali u stanovanju - izborni (KŽTO II)


Prof. dr. Hasnija Šamić

PREDMET: Fizika I (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Fizika II (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Prirodne nauke - Fizika (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijad Šehić  |  PREDMET: Društvene nauke - Historije Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Irzada Taljić


Prof. dr. Kasim Tatić  |  PREDMET: Ekonomika potrošnje (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Dževad Termiz  

PREDMET: Metodologija pedagoških istraživanja - II ciklus  (KŽTO V, RN V PO V)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju  (RN IV, PO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Amela Teskeredžić  |  PREDMET: Opšta tifologija  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Tarik Uzunović  |  PREDMET: Syllabus - Elektrotehnika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Sadeta Zečić PREDMET:  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO IV) 

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je usmjeren prvenstveno na kontakte sa studentima.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Postupak rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave obuhvata:

RAD SA STUDENTIMA

 • informacije o studiju
 • prijem kandidata
 • upis i evidencija studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija
 • upis i evidencija studenata u starije godine studija
 • praćenje prijava i polaganja ispita
 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata
 • prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova
 • izdavanje diploma
 • prelazak sa drugih fakulteta
 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima
 • nastavak studija
  • uvjerenja
  • ovjera nastavnog plana i programa
  • duplikat diplome
 • ispis
 • žalbe
 • razne aktivnosti

PLANIRANJE NASTAVE

 • angažovanje nastavnog osoblja u nastavnom procesu dodiplomskog, Master  i postdiplomskog studija
 • raspored nastave za dodiplomski, Master i postdiplomski studij
 • evidencija o održanoj nastavi
 • ispitni termini za sve nivoe obrazovanja
 • nostrifikacija i ekvivalencija diploma stečenih u inostranstvu
 • odluke NNV kao stručnog organa Fakulteta (primjene nastavnog plana i programa, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu i druge odluke za nastavni proces)

Podkategorije

Stranica 1 od 3

Pedagoški fakultet Sarajevo