III ciklus studija

Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi :

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničke kulture

E7: Metodika tjelesne kulture

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog  modula stječe se naučno zvanje - doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru  Modula E stječu naučno zvanje  - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

Uvjeti za upis na izborne module A, B, C i D

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije za stjecanje nastavničkih zvanja, kao i srodnih studija za stjecanje zvanja stručnih saradnika u institucijama odgoja i obrazovanja prema principima Bolonjskog studija (u području pedagogije, psihologije, socijalnog rada, bibliotekarstva, komunikologije, kao i drugih studija u kojima su  izučavane pedagoške, sociološke ili psihološke nauke (sa stečenih 300 ECTS bodova).
 2. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije za stjecanje nastavničkih zvanja, kao i srodnih studija za stjecanje zvanja stručnih saradnika u institucijama odgoja i obrazovanja prema principima predbolonjskog studija (u području pedagogije, psihologije, socijalnog rada, bibliotekarstva, komunikologije, kao i drugih studija u kojima su  izučavane pedagoške, sociološke ili psihološke nauke.
 3. Kandidati koji su završili odgovarajuće četverogodišnje osnovne studije i dvogodišnje odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Uvjeti za upis na izborne module E iz područja metodika nastavnih predmeta u razrednoj nastavi

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije odgovarajućeg  nastavničkog smjera (prema principima Bolonjskog studija, sa stečenih 300 ECTS bodova) u području društvene, humanističke, prirodno-matematičke i umjetničke grupe predmeta.
 2. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije odgovarajućeg  nastavničkog smjera (prema principima predbolonjskog studija) u području društvene, humanističke, prirodno-matematičke i umjetničke grupe predmeta.
 3. Kandidati koji su završili odgovarajuće četverogodišnje osnovne studije i dvogodišnje odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Kandidati koji upisuju izborne module A, B, C, D i E mogu biti upisani pod uvjetom da imaju srednju ocjenu   diplomskog studija  (ili četverogodišnjeg univerzitetskog studija po ranije važećem studijskom programu ) iz grupe predmeta relevantnih za opće osnove i izabrane programe doktorskog studija – najmanje  8,00.

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine, kao  i strani državljani, koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i  Hercegovine dostavljaju Rješenje o nostrifikaciji diplome/diploma o prethodno završenom univerzitetskom obrazovanju.

Kandidati sa završenim odgovarajućim magisterijem nauka oslobođeni su pohađanja studija u I, II i III semestru kao i snošenja troškova u iznosu od 50 % od ukupnog iznosa.

Utvrđeni iznos cijene trogodišnjeg studija kandidati mogu uplaćivati u četiri rate za svaku godinu studija ili  u 36 jednakih mjesečnih rata.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografiju/bio-bibliografiju;
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome završenog  I i II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, stečenom stupnju magistra nauka, sa uvjerenjem o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija){/AF}

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16.1.1946. godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoškolska ustanova u četverogodišnjem trajanju, u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

U periodu od osnivanjana u ovoj ustanovi obrazovani su svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe. Od 1969. do 1986. godine obrazovanoje 6 profil anastavnika za predškolski odgoji 5 profila nastavnika za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do sada je na Pedagoškom fakultetu diplomiralo 10.799 studenata. 

Prva generacija I ciklusa studenata po Bolonjskom procesu (upisana 2005/2006. godine) promovirana je 2009. godine.

Odsjeci u četverogodišnjem studiju:

  • Odsjek za predškolski odgoj
  • Odsjek za razrednu nastavu
  • Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj

EDUKACIJA

Područje znanstveno-nastavne djelatnosti, organiziranje, inoviranje i osposobljavanje studenata za rad u predškolskim ustanovama, u razrednoj i predmetnoj nastavi osnovne škole i u inkluzivnoj nastavi.

Različite forme cjeloživotnog obrazovanja u području razredne nastave, kulture življenja, tehničkog i predškolskog odgoja,s ciljem unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u reformiranoj osnovnoj školi.

Postdiplomski magistarski studiji iz oblasti metodika razredne nastave i pedagoških osnova organiziranja, upravljanja i evaluacije rada u institucijama odgoja i obrazovanja.

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Angažiranje u samostalnim znanstveno-istraživačkim projektima i u saradnji sa raznovrsnim znanstveno-odgojnim i obrazovnim institucijama i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Međunarodni projekti (projekti koji se mogu realizirati u narednom periodu sa međunarodnim partnerskim institucijama):

   • Projekat CEPUS II „Znanje bez granica – most između centralne Evrope i Balkana“
   • Sudjelovanje u realizaciji „Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija
   • Tempus projekat „Menadžment i savjetovanje za evropsko obrazovanje“ (nosioci projekta Univerzitet u Minsteru i Sveučilište u Zagrebu)
   • Projekat „Dobrobiti životinja i zaštita okoliša kroz Nacionalni Curriculum“ (u saradnji sa RSPCA)
   • Komparativno razredno istraživanje u procesu inkluzije u okviru projekta Norwegian Cooperation Program on Research and Higher Education with the countries on the Western Balkans (CPWB/04/06)
   • Projekat Procjena potreba za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u bibliotekama BiH (rad sa bibliotekarima, nastavnim osobljem i studentima) - u okviru saradnje sa Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Windsoru (Faculty of Education, University of Windsor, Canada)
   • Projekti u oblasti istraživačkog rada i pedagoškog obrazovanja (razmjena među studentima i docentima, realizacija studijskih aktivnosti, moduli inkluzivnog obrazovanja i obrazovnih materijala namijenjenih favoriziranju inkluzivnih školskih i socijalnih procesa maloljetnika sa posebnim obrazovnim potrebama u Bosni i Hercegovini) - u saradnji sa Fakultetom obrazovnih nauka Univerzitet Bologna (FSFUB)

IZDAVAČKA PRODUKCIJA

Izdavačka produkcija, namijenjena studentima i nastavnicima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Područja izdavačke produkcije:

 • Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
 • Bosanskohercegovačka pripovijetka za djecu
 • Bosanskohercegovačka pripovijetka o djetinjstvu (antologija)
 • Metodika tjelesne kulture u razrednoj nastavi
 • Metodika tjelesne kulture u predškolskom odgoju
 • Likovna kultura u osnovnom obrazovanju
 • Edukacija studenata i učenika u zaštiti životinja i okoliša (priručnik)

Područja umjetnosti:

 • Izložbe studenata (skulptura, grafika, keramika)
 • Projekti sa studentima – likovne radionice sa djecom predškolskog i školskog uzrasta
 • Obrada metala i keramike
 • Postavka fotografija

SARADNJA

Saradnja Pedagoškog fakulteta sa ostalim fakultetima i univerzitetima u svijetu je intenzivna, odvija se u kontinuitetu tokom cijelog poslijeratnog perioda, a u posljednje dvije godine potpunije – u okviru veoma opsežne međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu. (poglavlje pod naslovom “Znanstvenoistraživački rad”)

Razvojni plan Pedagoškog fakulteta obuhvata slijedeće principe kao temeljne pretpostavke razvoja ove visokoškolske ustanove:

 • Unapređivanje zakonske regulative angažiranjem stručnih timova Univerziteta u Sarajevu, sastavljenih od predstavnika iz područja visokog obrazovanja i pravnih službi Kantonalnog, odnosno Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u svrhu reguliranja prijelaznih odredaba o izborima u naučnoistraživačka i nastavna zvanja – do usvajanja državnog Zakona o visokom obrazovanju;
 • Reguliranje pune koordinacije u radu Kantonalnog i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Univerziteta i pedagoških zavoda – na nivou uspostave koordinacionih tijela, s ciljem donošenja jedinstvenih odluka i njihove jedinstvene primjene, kojom bi se dokinuo svaki oblik izdvojenog odlučivanja u radu visokoškolskih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine, a u perspektivi i na cijelom području Bosne i Hercegovine (konkretno: u pogledu provođenja Bolonjskog procesa, utvrđivanja ispitnih rokova i termina, opremanja visokoškolskih ustanova, izbora nastavnog i asistentskog osoblja i donošenja pravnih akata, te, osobito, jedinstvenog pristupa u reguliranju materijalne pozicije uposlenika, izrade kataloga poslova na visokoškolskim ustanovama svih univerziteta, kao i na državnom području, s ciljem njihove unifikacije i jedinstvene primjene.
 • Uspostava konstruktivne saradnje sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu, na svim nivoima organiziranja visokog obrazovanja, te Kantonalnog i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke – u svrhu značajnijeg unapređenja sadašnjeg stanja u oblasti visokog obrazovanja.

U akademskoj 2005/2006. godini na Pedagoškom fakzltetu u Sarajevu obrazuje se 1210 redovnih i vanrednih studenata. Nastavni proces realiziraju 24 nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu i to 2 redovna profesora, 3 vanredna profesora, 5 docenata, 1 predavač, 6 viših asistenata i 7 asistenata i 36 nastavnika i saradnika u dopunskom radnom odnosu i to 10 redovnih profesora, 8 vanrednih profesora, 5 docenata, 4 predavača, 5 viših asistenata, 2 asistenta i 2 mentora. U pratećim službama je zaposleno 27 radnika. Akademijom rukovodi dekan i dva prodekana.

 Pedagoški fakultet u Sarajevu ima savremeno opremljene učionice, radionice, laboratorije, didaktičko-metodičke kabinete, trening centar za kontinuiranu edukaciju nastavnika i ostale prostorije za teorijsko i praktično osposobljavanje studenata.

 Profesionalnu praksu studenata Akademija realizira u predškolskim ustanovama i osnovnim školama koje bira prema utvrđenim standardima. Studenti akademije su uključeni i u različite forme vannastavnih aktivnosti muzičkog, likovnog, literarnog, dramskog i sportskog karaktera.

Pedagoški fakultet je najstarija visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata, formirana 16.01.1946. godine, na osnovi Odluke Predsjedništva Narodne skupštine Bosne i Hercegovine od 22.11.1945. godine.

U razvoju Pedagoškog fakulteta uočljive su tri faze:

 • Prva faza je trajala od osnivanja do 1969. godine kada je imala status visokoškolske ustanove i naziv Više pedagoške škole. U tom su vremenu na Višoj pedagoškoj školi, pogotovo u periodu kada nije postojao ni jedan nastavnički fakultet u Sarajevu i Bosni i Hercegovini obrazovani svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe.

 • Od 1969. godine ova institucija ima isti status i naziv Pedagoška akademija. Od 1969. do 1986. godine na ovoj visokoškolskoj ustanovi obrazovano je šest profila nastavnika za predškolski i osnovnoškolski nivo odgoja i obrazovanja u okviru 6 studijskih grupa. Od 1986. do 1996. godine nastavno-naučni rad je realizovan u okviru pet studijskih grupa. U ratnom periodu i vremenu potpune opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine Akademija ni jednog dana nije prestala sa radom. U tim prvim dvjema fazama ova institucija je obezbjeđivala višu naobrazbu odgajateljima i nastavnicima koji su radili u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

 • I na kraju, treća aktuelna faza od 1999. godine, kada je Akademija transformirana u instituciju fakultetskog tipa u okviru koje egzistiraju tri odsjeka: Odsjek za predškolski odgoj, Odsjek za razrednu nastavu i Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj sa četverogodišnjim trajanjem.

Danas je Pedagoški fakultet u Sarajevu profiliran u skladu sa svjetskim standardima edukacije nastavnog kadra, otvorena prema svetskim univerzitetima i uključena u savremene tokove reforme odgoja i obrazovanja posebno visokog obrazovanja.

Studij Pedagoškog fakulteta je najpouzdaniji faktor kontinuiranog djelovanja u reformiranju nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja. Njegovi studenti su nosioci najčasnijeg i najodgovornijeg poziva u svakoj društvenoj zajednici.

Trociklični sistem studija, ustanovljen prema Bolonjskom procesu (sa kategorijom izbornih predmeta i primjenom novih nastavnih tehnologija ), omogućuje svršenim studentima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nesmetanu mobilnost u pogledu upisa na II i III ciklus studija u zemljama Evropske unije. U susjednim zemljama: Hrvatskoj i Srbiji, osim vertikalne mobilnosti, otvorena je i mogućnost zapošljavanja; u statusu bakalaureata, magistra i doktora odgojnih nauka u području metodike nastavnih predmeta na nivou razredne nastave, predškolskog odgoja i kulture življenja i tehničkog odgoja ove visokoškolske ustanove.

Podkategorije

Stranica 3 od 3

Pedagoški fakultet Sarajevo