Studij II ciklusa: I godina - 60 (E)CTS

Stručno zvanje:

 • magistar predškolskog odgoja (na Odsjeku za predškolski odgoj)
 • magistar razredne nastave (na Odsjeku za razrednu nastavu)
 • magistar kulture življenja i tehničkog odgoja,
 • magistar kulture življenja i
 • magistar tehničkog odgoja (na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj)

UPUTE ZA ZAVRŠNI RAD

NOVI OBRASCI ZA ZAVRŠNI RAD

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - DOKTORSKI STUDIJ

PREGLEDAJ NASTAVNI PLAN I PROGRAM III CIKLUSA STUDIJA

Studij III ciklusa: 3 godine – 180 (E)CTS

Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi:

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničke kulture

E7: Metodika tjelesne kulture

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog  modula stječe se naučno zvanje -  doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru  Modula E stječu naučno zvanje  - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

Studij I ciklusa: IV godine - 240 (E)CTS

Odsjeci

Odsjek za predškolski odgoj:

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama
 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi
 • Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja
 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama

Odsjek za razrednu nastavu:

 • Humanistički aspekti obrazovanja i problemi reformiranja obrazovnog sistema
 • Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju
 • Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
 • Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole
 • Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja

Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj:

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja kulture življenja i tehničkog odgoja u reformiranoj osnovnoj školi
 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja
 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme
 • Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada
 • Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole

Stručno zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja
 • Bakalaureat/Bachelor razredne nastave
 • Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja

Način studiranja: Redovan / Redovan uz samofinansiranje / Vanredan

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola; Položen kvalifikacioni ispit

 

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo