UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Mirsada Zećo, magistar muzike – oblast metodika muzike , prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima ".

Prezentacija će se održati 22. januara 2019. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).