U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA ​NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOM​ISIJE, KAKO SLIJEDI:

Izvještaj  Komisije  za izbor nastavnika  u zvanje  docenta za predmete –Intelektualne teškoće, Inkluzivna edukacija, Poremećaj autističnog spektra, Profesionalna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska procjena, Rana edukacijsko-rehabilitacijska intervencija, Specifične teškoće u učenju, Individualni edukacijski programi, Metodika rada sa djecom sa lakim intelektualnim teškoćama,  Specijalna edukacija i rehabilitacija