UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata Adise Milić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Adisa Milić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: O.Š. „Malta“, Sarajevo

Naziv doktorske disertacije: Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Mensura Kudumović, redovni profesor za naučnu oblast Informatika i obrazovne tehnologije Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. dr. Jasna Bajraktarević, redovni profesor za naučnu oblast Psihologija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor
  3. dr. Haris Memišević, docent za naučnu oblast Specijalna pedagogija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.