UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Anđelka Kovač, magistar umjetnosti, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta ".

Prezentacija će se održati 22. novembra 2019. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).