UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Šejla Kadribašić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Etnopedagoški značaj tradicijske kulture u obrazovnoj integraciji nacionalnih manjina ".

Prezentacija će se održati 09. maja 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).