UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Armin Osmanović, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Prediktori kvalitete života roditelja djece sa intelektualnim i razvojnim teškoćama ".

Prezentacija će se održati 07. februara 2020. godine (petak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).