UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Nermina Okić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Refleksija ADHD-a na ponašanje djece osnovnoškolske dobi u Bosni i Hercegovini ".

Prezentacija će se održati 31. januara 2020. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).