UNIVERZITET U SARAJEVU  - PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO −

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Damir Mušanović, MA, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Mjerenje znanja i postignuća učenika u savremenoj školi ".

Prezentacija će se održati 24. februara 2022. godine (četvrtak) u 16,00 sati putem platforme Office 365.