U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA ​NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOM​ISIJE, KAKO SLIJEDI:

Izvještaj  Komisije  o izboru  saradnika u zvanje asistenta za predmete: Osnove logopedije, Razvoj govora, Rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja, Alternativna i augmentativna  komunikacija, Govorno- jezički  poremećaj, Senzorna  integracija, Specifične teškoće u učenju na Univerzitetu u Sarajevu-Pedagoškom fakultetu