Studentska služba

no image

 

PREUZIMANJA

ANKETA O RAZLOZIMA ISPISA SA STUDIJA / PREKID STUDIJA

DOKUMENTI POTREBNI ZA ISPIS SA FAKULTETA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE PREPISA OCJENA

 DOKUMENTI POTREBNI ZA TEMU I KOMISIJU ZAVRŠNOG RADA NA II CIKLUSU STUDIJA


 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je usmjeren prvenstveno na kontakte sa studentima.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Postupak rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave obuhvata:

RAD SA STUDENTIMA

 • informacije o studiju

 • prijem kandidata

 • upis i evidencija studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija

 • upis i evidencija studenata u starije godine studija

 • praćenje prijava i polaganja ispita

 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata

 • prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova

 • izdavanje diploma

 • prelazak sa drugih fakulteta

 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima

 • nastavak studija

 • uvjerenja

 • ovjera nastavnog plana i programa

 • duplikat diplome

 • ispis

 • žalbe

 • razne aktivnosti

PLANIRANJE NASTAVE

 • angažovanje nastavnog osoblja u nastavnom procesu dodiplomskog, Master  i postdiplomskog studija

 • raspored nastave za dodiplomski, Master i postdiplomski studij

 • evidencija o održanoj nastavi

 • ispitni termini za sve nivoe obrazovanja

 • nostrifikacija i ekvivalencija diploma stečenih u inostranstvu

 • odluke NNV kao stručnog organa Fakulteta (primjene nastavnog plana i programa, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu i druge odluke za nastavni proces)