UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adisa Milić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

"Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba ".

Prezentacija će se održati 9. jula 2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).